Deklaracja dostępności strony internetowej Renderowni

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej strony intranetowej zgod­nie z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Renderowni Świerk.

Strona internetowa Renderowni Świerk, jest czę­ściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych z powodu nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poni­żej:

 1. Niektóre dokumenty do pobrania nie mają podanego formatu i rozmiaru. Informacje te będą dodawane sukcesywnie.

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzono dnia 2021-04-01. Dekla­ra­cję spo­rzą­dzono na pod­sta­wie samo­oceny prze­pro­wa­dzo­nej przez podmiot publiczny.

Udogodnienia

 1. Użyt­kow­nik może poru­szać się po ser­wi­sie na pomocą kla­wi­sza Tab (Windows - klawisz Tab; Mac - klawisz Tab + Option):
  • Wci­śnię­cie Tab ozna­cza przej­ście do kolej­nych ele­men­tów strony;
  • Wci­śnię­cie Shift + Tab ozna­cza cofa­nie po ele­men­tach
  • Wci­śnię­cie Enter ozna­cza otwar­cie pod­strony.
 2. Na stro­nie inter­ne­to­wej można korzy­stać ze stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych (dla Windows : CTRL, dla Mac: Command):
  • CTRL+ a – zaznacz wszystko
  • CTRL+ w – zamknij stronę
  • CTRL+ p – dru­kuj stronę
  • CTRL+ d – dodaj wyświe­tlaną stronę do ulu­bio­nych zakła­dek
  • CTRL+ f – wyszu­ki­wa­nie frazy na stro­nie.
 3. Uży­wamy czy­tel­nie opi­sa­nych for­mu­la­rzy.
 4. Dbamy o odpo­wiedni kon­trast tek­stu i tła, dzięki czemu infor­ma­cje są czy­telne rów­nież dla osób sła­biej widzą­cych.

Data publikacji strony internetowej:

2015-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-04-01

Infor­ma­cje zwrotne i dane kon­taktowe

W przy­padku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią strony inter­ne­to­wej pro­simy o kon­takt. Osobą odpo­wie­dzialną jest Rzecznik NCBJ, dr Marek Pawłowski, e-mail: marek.pawlowski@ncbj.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 48 22 273 13 24. Tą samą drogą można skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skargi na brak zapew­nie­nia dostęp­no­ści.

Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skargę można prze­słać także do Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich.

Dostępność architektoniczna

Renderownia Świerk zlokalizowana jest w siedzibie głównej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Obecnie budynki w znacznej większości nie zapewniają dostępu osobom niepełnosprawnym.

Siedziba główna NCBJ
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
52°07'27.6"N 21°20'19.3"E
52.124327, 21.338690
Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę ma również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.